Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre podujatia Jemine o.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi účastníkmi kurzov, školení, podujatí, eventov (spolu „podujatia“) a organizátorom podujatia na strane druhej.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Podujatie“ je organizovaná udalosť určená pre verejnosť konajúca sa prevažne v priestoroch Jeminé ako aj v akýchkoľvek občianskym združením Jeminé zorganizovaných Podujatí aj mimo priestorov Jeminé, ktoré organizuje organizátor – občianske združenie Jeminé.
 2. Záujemca“ je fyzická osoba, ktorá prejaví záujem zúčastniť sa Podujatia vyplní formulár na stránke www.jemine.sk alebo www.foodkut.sk resp. inou formou požiada o účasť na Podujatí a uhradí odplatu spojenú s organizovaním Podujatia.
 3. Účastník podujatia“ je záujemca, ktorý bol po úhrade odplaty spojenej s organizovaním Podujatia (ďalej len „vstupné/poplatok/kurzovné“) zaradený občianskym združením Jem iné na zoznam účastníkov podujatia. Úhradou sa rozumie pripísanie odplaty spojenej s účasťou na Podujatí na bankový účet Organizátora resp. platba v hotovosti.
 4. Jem iné“ je občianske združenie Jem iné o.z., so sídlom Dvořakovo nábrežie 4A, 811 02 Bratislava, IČO: 42 359 571, e-mail:  skolavarenia@jemine.eu alebo skolavarenia@foodkut.sk
 5. Priestory Jem iné“ predstavujú pracovný priestor nachádzajúci sa v priestoroch Starej tržnice na Námestí SNP 25, v Bratislave.

II. OBJEDNÁVKA A ZAPLATENIE VSTUPNÉHO

 1. Jeminé zverejňuje program pripravovaných podujatí v Priestoroch Jeminé a na internetovej stránke www.jemine.eu alebo www.foodkut.sk.
 2. K uzatvoreniu zmluvy, na základe ktorej Jem iné poskytne službu – účasť na podujatí Účastníkovi podujatia dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy, ktorým je objednávka Záujemcu a prijatie návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Jem iné. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Záujemcu adresovaná Jem iné. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru a jeho odoslaním tak ako je uvedené ďalej.

 

Objednávka Záujemcu obsahuje okrem iného aj vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Záujemca oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej tiež ako „podmienky“ alebo „VOP“) plne s nimi súhlasí a že bol poučený o nemožnosti odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel uvedený v týchto podmienkach a vyhlásenie, že všetky Záujemcom uvedené údaje sú pravdivé.

 

 1. Po zvolení si konkrétneho podujatia, Záujemca vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie o podujatí – názov podujatia, dátum, miesto a čas konania a informácie podľa bodu 2 týchto VOP.

 

Do formulára je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje v rozsahu adresa, e-mail, telefónne číslo;
 • v prípade požiadavky vystavenia faktúry potrebné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. IČO, DIČ, IČ DPH atď.)
 1. Po vyplnení formulára Záujemca pokračuje ďalším krokom, kde sa Záujemcovi zobrazia informácie o možnostiach platby. Záujemca môže sumu odplatu zaplatiť platobnou kartou alebo bankovým prevodom (podľa toho čo Jem iné umožňuje Záujemcovi v čase objednávky) . Po zvolení príslušnej možnosti pre platbu sa Záujemcovi zobrazí sumár objednávky a tlačidlo „Kúpiť “. Stlačením tlačidla „Kúpiť “ bude Záujemca podľa zvolenej možnosti platby presmerovaný do internet bankingu, ak to vyplýva z technického riešenia platby. Jem iné doručí potvrdenie uzatvorenia zmluvy Účastníkovi podujatia formou e-mailu. Potvrdenie o uzatvorení zmluvy nie je potvrdením o úhrade odplaty.
 2. Zaradením na zoznam účastníkov podujatia sa Záujemca stáva Účastníkom podujatia.

III. PODMIENKY ODSTÚPENIA

 1. Účastník podujatia nemá v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od účasti na podujatí.
 2. V prípade, ak sa Účastník podujatia nezúčastní podujatia z dôvodov na strane Účastníka podujatia, Účastník podujatia nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy vstupného.

 

IV. ZMENA TERMÍNU ALEBO ZRUŠENIE PODUJATIA

 1. V prípade zmeny termínu podujatia alebo jeho zrušenia Podujatia, Jem iné oznámi na internetovej stránke: www.jemine.sk, prostredníctvom svojej facebookovej stránky alebo iným vhodným spôsobom (najmä telefonicky a emailom). Záujemcu resp. Účastníka podujatia má v prípade zmeny alebo zrušenia termínu podujatia právo na vrátenie zaplateného vstupného. V prípade zmeny termínu podujatia bude zaplatené vstupné vrátené účastníkovi iba v prípade, keď o to vyslovene požiada Jeminé najneskôr 1 pracovný deň pred uskutočnením zmeneného termínu. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta konania podujatia, ubytovanie, strava a pod.) sa neposkytuje.
 2. Jem iné je povinný vrátiť cenu zaplateného vstupného za podmienok uvedených v bode 1. tohto článku vyššie v plnej výške najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia zrušenia podujatia Účastníkovi podujatia resp. odo dňa podania žiadosti Účastníkom o vrátenie vstupného z dôvodu zmeneného termínu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI JEMINÉ

 1. Jem iné a Účastník podujatia zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
 2. Jem iné nenesie zodpovednosť za stratu, zničenie, alebo akékoľvek iné poškodenie predmetov, alebo osobných vecí, ktoré boli do Priestorov Jem iné vnesené zo strany Účastníka podujatia. Výnimku predstavujú predmety, alebo osobné veci, ktoré boli uložené v mieste, ktoré je v rámci Priestorov Jem iné na to určené a za uzavretosť a bezpečnosť ktorého nesie v rámci príslušných právnych predpisov zodpovednosť Jem iné.
 3. Jem iné nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá Účastníkovi vznikne v dôsledku konania iných Účastníkov podujatia, či iných tretích osôb.
 4. V prípade porušenia povinnosti Účastníka podujatia podľa článku VI. bod 2. a podľa článku VII. bod 2. týchto VOP má Jem iné okrem nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároku na náhradu škody právo vylúčiť Účastníka podujatia z Priestorov Jem iné aj počas konania podujatia bez nároku Účastníka podujatia na vrátenie sumy zaplateného vstupného.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA PODUJATIA

 1. Jem iné a Účastník podujatia zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
 2. Účastník podujatia je povinný užívať Priestory Jem iné na účel a spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľmi Jem iné. Účastník podujatia je povinný zdržať užívania Priestorov Jem iné spôsobom, ktorý by smeroval k propagácii násilia, rasizmu, drog, alkoholu, tabaku, zbraní, politickej strany a náboženského presvedčenia. Účastník podujatia je povinný počas konania podujatia zdržať sa užívania drog alebo iných omamných látok, konzumácie alkoholických nápojov vnesených do Priestorov Jem iné samotným Účastníkom podujatia. Účastník podujatia je povinný tiež zdržať sa akéhokoľvek ďalšieho konania výslovne zakázaného alebo nepovoleného Jem iné priamo pokynmi alebo inštrukciami v Priestorov Jem iné alebo na jeho webstránke www.jemine.eu a foodkut.sk. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Jeminé nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každé jednotlivé porušenie.
 3. Účastník podujatia berie na vedomie, že v Priestoroch Jem iné je počas konania podujatia zakázané zhotovovanie a šírenie audiovizuálnych záznamov pre podnikateľské alebo iné zárobkové účely, ibaže by to Jem iné vopred písomne povolil.
 4. Účastník podujatia je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnych predpisov, pričom je povinný zdržať sa predovšetkým nasledovného:
 • zakladanie a používanie otvoreného ohňa a manipulácia s ním (najmä horiace sviečky, živý oheň);
 • fajčenie v Priestoroch Jem iné;
 • umiestňovanie akýchkoľvek hnuteľných vecí do priestorov budovy, v ktorej sa nachádzajú Priestory Jem iné, ktoré slúžia ako únikové a požiarne komunikácie (musia zostať voľne priechodné).
 1. Účastník podujatia v plnom rozsahu zodpovedá za porušenie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnych predpisov, atď.), ku ktorým dôjde priamo alebo nepriamo pri užívaní Priestorov Jem iné. V prípade porušenia tejto povinnosti je Účastník podujatia povinný uhradiť akúkoľvek škodu, ktorá Jem iné vznikne, ako aj sankciu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každé jednotlivé porušenie. Účastník podujatia nezodpovedá za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnych predpisov, atď.), ktoré bolo preukázateľne spôsobené porušením povinností zo strany Jeminé.

VII. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 1. Účastník podujatia nie je oprávnený uvádzať na vlastných propagačných materiáloch, dokladoch, resp. akýchkoľvek dokumentoch či v akejkoľvek súvislosti za priamym alebo nepriamym účelom podnikateľských alebo iných zárobkových aktivít alebo iného majetkového prospechu používať logo Foodkut či názov Jem iné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Jem iné.
 2. V prípade, že Účastník podujatia poruší povinnosť uvedenú v bode 1 tohto článku, vzniká Jem iné nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 3. Logo či názov podľa čl. 2 je Účastník podujatia oprávnený používať len v priamej súvislosti s označením miesta konania podujatia v rámci svojej súkromnej komunikácie. Takéto použitie však musí byť uskutočnené spôsobom, aby nevzbudzovalo a nemohlo vzbudiť dojem, že Účastník podujatia sa v akomkoľvek rozsahu podieľa na obsahu či organizácii podujatia. Ustanovenia bodu 1. tohto článku tým nie sú dotknuté.

VIII. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účastník podujatia vyplnením objednávkového formulára poskytuje Jem iné svoje osobné údaje v rozsahu ako sú tieto uvedené v článku II. týchto podmienok za účelom organizácie podujatia a účasti Účastníka na ňom (ďalej len „osobné údaje“). Účastník podujatia zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako dotknutá osoba týmto výslovne súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov Jem iné vo vyššie uvedenom rozsahu. Tieto osobné údaje Účastníka podujatia budú Jem iné použité výhradne za účelom vedenia evidencie o obchodných partneroch, plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z príslušného záväzkového vzťahu a ochrany práv a záujmov Jem iné chránených zákonom, ponuky služieb Jem iné a posielania obchodných informácií týkajúcich sa činnosti Jem iné. Účastník podujatia je informovaný o tom, že je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas týmto udelený Jem iné, a to zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu skolavarenia@foodkut.sk. Jem iné zlikviduje osobné údaje v priebehu 15 dní od prijatia príslušnej písomnej žiadosti. Ďalšie práva Účastníka podujatia ako dotknutej osoby sú uvedené v ustanovení § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípadoch či otázkach, ktoré nie sú riešené týmito podmienkami, postupuje Účastník podujatia na základe pokynov Jem iné.
 2. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je (alebo sa v budúcnosti stane) neplatným alebo nevymáhateľným, zostáva platnosť a účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Jem iné sa zaväzuje neúčinné ustanovenie nahradiť novou úpravou, ktorá sa bude čo najviac približovať účinku pôvodného ustanovenia.
 3. Jeminé si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto podmienky. V takom prípade je Jem iné povinný oznámiť Účastníkovi novú verziu podmienok najmenej 15 dní pred dňom ich účinnosti, a to zverejnením na nasledovnej internetovej stránke: www.jemine.eu a www.foodkut.sk. Zmena podmienok sa netýka tých častí VOP, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči Účastníkovi podujatia. V takom prípade sa na daného Účastníka podujatia uplatnia podmienky v znení platnom v čase uzavretia zmluvy.
 4. Akékoľvek sťažnosti, podnety alebo reklamácie má Účastník podujatia uplatniť na adrese alebo emailovej adrese Jem iné uvedenej v týchto VOP.
 5. Pre účely týchto podmienok, doručením druhej strane sa rozumie doručenie písomností poštovou prepravou alebo doručenie elektronickou poštou na adresu Účastníka podujatia uvedenú v objednávkovom formulári alebo na adresu Jem iné uvedenú v článku I. týchto podmienok. Všetky oznámenia, žiadosti a akákoľvek ďalšia komunikácia v písomnej podobe, riadne adresované, budú považované za riadne doručené, ak neexistuje doklad, že došlo už k doručeniu skôr:
 • ak budú odoslané emailom, tak potom nasledujúci deň po ich odoslaní;
 • ak budú odoslané doporučenou poštou, tak päť (5) kalendárnych dní po odoslaní.

 

 1. Ak strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 20.04.2018